Javna nabavka 2/2013

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Поштовани,

Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту, покренула је поступак јавне набавке мале вредности добара бр.2/2013  – набавка 1 (једног) новог путничког аутомобила путем финансијског лизинга на 36 једнаких месечних рата.

Подаци о наручиоцу:

Предшколска установа „Мајски цвет“

Адреса: ул.Омладински трг бб, 12220  Велико Градиште

Интернет страница наручиоца: http://majskicvet.comp.rs/

Интернет страница Општине Велико Градиште: http://www.velikogradiste.org.rs/

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Назив и ознака из општег речника набавки: путнички аутомобили шифра 34110000 и услуге финансијског лизинга шифра 66114000.

Конурсна документација може се преузети п просторијама Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту ул. Омладински трг бб сваког радног дана, од 8,00 до 14,00 часова, на Порталу управе за јавне набавке, на интернет страници наручиоца http://majskicvet.comp.rs/ и на интернет страници Општине Велико Градиште: http://www.velikogradiste.org.rs/.

Рок за подношење понуда је 03.10.2013. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 11,00 часова.  Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Предшколска установа „Мајски цвет“, ул. Омладински трг б.б., 12220 Велико Градиште, са назнаком „Понуда за јавну набавку добра – набавка новог путничког аутомобила путем финансијског лизинга, ЈНМВ добра број: 2/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 11.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Додатна обавештења и информације техничке природе могу се добити на телефон 012/76-62-633.

Желимо Вам пуно успеха на тендеру.

Конкурсна документација

Директор

Славица Јанковић

Postavio majskicvet-comp-rs u Obaveštenja 25 septembar 2013.

Pošalji poruku